Mål för Örebro läns Biodlardistrikt 2023

Beslutade på distriktsårsmötet 2020-02-08

Underlag

I Biodlarförbundetes stadgar anges i §2 Mål:

Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse.

I stadgarna § 27:2 anges distriktets viktigaste uppgifter:

 • att stödja och stimulera lokalföreningarna i deras verksamhet.
 • att företräda medlemmarna i kontakter med andra organisationer, myndigheter och företag inom verksamhetsområdet.
 • att samordna föreningsaktiviteter.
 • att verka för att utbildningsverksamheten fungerar i hela området.
 • att vara en länk mellan föreningarna och riksförbundet.
 • att i samråd med föreningarna svara på remisser från förbundet.
 • att verka för att alla medlemmar inom området har möjlighet att vara med i en aktiv förening

Vision

Örebro läns Biodlardistrikt består av Biodlarföreningar med medlemmar som är mycket kompetenta och engagerade biodlare.
Föreningarna har ett demokratiskt föreningsarbete med väl fungerande styrelser med jämn köns- och åldersfördelning som driver en medveten utbildning och kompetensutveckling.
I biodlingarna i distriktet lever friska och välskötta bin med goda och dokumenterade egenskaper som ger bra skördar av honung, pollen och propolis. Binas betydelse för pollinering ska betonas.

Treårsplan

 • Distriktets biodlare ska vara bland de mest kompetenta biodlarna i landet.
 • Minst 50% av alla medlemmar ska vara ”godkänd biodlare”.
 • Samtliga biodlarföreningar ska erbjuda nybörjarkurser och fortsättningskurser.
 • Avelsverksamheten och drottningodling ska vara väl fungerande.
 • Ledamöter i föreningsstyrelser och distriktsstyrelse ska ha ett gott ledarskap och vara väl utbildade samt ha möjlighet att avsätta den tid som erfordras för uppdraget. Styrelserna ska ha en jämn köns‐ och åldersfördelning.
 • Samtliga föreningar ska erbjuda föreningsaktiviteter för kompetenshöjning och social samvaro.

Mål för 2023

 1. Gemensamt möte mellan distriktsstyrelsen och föreningarnas ordförande genomförs.
 2. Genomföra medlemsmöte för att sprida information om Jordbruksverkets nya föreskrifter.
 3. Genomföra medlemsmöten för att förbättra kompetensen hos medlemmarna och sprida relevanta kunskaper.
 4. Genomföra utbildning ”Godkänd biodlare”
 5. Genomföra möte med alla utbildningsansvariga i de olika föreningarna som underlag för att samordna de framtida utbildningarna i föreningarna och distriktet.
 6. Fortsätta med informationen till medlemmarna genom ett månatligt nyhetsbrev.
 7. Kompetensdiskussioner/spridning genom ”fackmöten”. Förslagsvis 2 st per termin
 8. Utveckling av webbaserad kompetensdatabas
 9. Utveckling av ”Raskarta” för information om bisamhällen i olika områden
 10. Alla biodlarföreningar i distriktet ska finnas med på SBRs webbplats